foto1

Doświadczenie

foto2

Zespół

foto3

Sukces

Formy współpracy

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa, m.in. w zakresie:

  1. doradztwa prawnego, w ramach którego udziela kompleksowych porad prawnych, sporządza pisma do sądów, urzędów i instytucji państwowych, opracowuje projekty umów,
  2. reprezentacji w postępowaniach sądowych o charakterze cywilnoprawnym i administracyjnoprawnym. Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się przeprowadzaniem postępowania sądowego we wszystkich instancjach, począwszy od sporządzenia i wniesienia pozwu, wniosku bądź skargi, aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W ramach usług Kancelaria sporządza także nadzwyczajne środki zaskarżenia takie jak: skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem,
  3. stałej obsługi firm, opierającej się na dostosowanym indywidualnie do potrzeb klienta doradztwie prawnym, w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Stała obsługa prawna obejmuje m.in. kompleksową pomoc prawną w bieżącej działalności klienta, sporządzanie i opiniowanie projektów umów, rozwiązywanie problemów powstałych na tle stosunku pracy, podejmowanie czynności windykacyjnych w stosunku do dłużników klienta, czynności związane z obowiązkami rejestrowymi wynikającymi z przepisów prawa spółek handlowych, zastępstwo prawne w sporach sądowych,
  4. reprezentacji w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami w sprawach roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych wynikających zarówno z umów ubezpieczeń, jak też odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody i gwarancyjnej ubezpieczyciela,
  5. czynności windykacyjnych, dotyczących wierzytelności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prywatnych. Kancelaria podejmuje działania, w celu ściągnięcia wierzytelności, w ramach środków przewidzianych prawem na etapie przedsądowym, a w razie konieczności prowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne, aż do ostatecznej spłaty zadłużenia,
  6. kompleksowej obsługi podmiotów ze sfery administracji publicznej oraz organizacji samorządowych.

 

W ramach zleceń jednorazowych i świadczonego doradztwa prawnego Kancelaria oferuje następujące formy wsparcia :

Porady ustne

Porady te udzielane są podczas umówionego spotkania. Propozycje rozwiązań przedstawianych problemów są oparte o prezentowany podczas spotkania stan faktyczny, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Ten rodzaj współpracy stosowany jest przy sporadycznie pojawiających się problemach prawnych.

Opinie pisemne

To forma mająca stanowić podstawę do działań Zleceniodawcy, który potrzebuje analizy prawno – rzeczowej z przytoczeniem konkretnych źródeł argumentacji prawniczej ( orzeczenia, komentarze ). Zwykle sporządzenie opinii pisemnej następuje na pisemne zlecenie, zawierające dokładnie określony stan faktyczny oraz precyzyjnie przedstawione zagadnienie prawne.

Sporządzanie bądź opiniowanie umów, pism itp.

Przy tej formie współpracy Kancelaria zapewnia właściwą i trafną ocenę przedstawianych do opiniowania dokumentów w przypadku istnienia konieczności interpretacji zapisów niezrozumiałych lub zawiłych z punktu widzenia Klienta. Nadto Kancelaria oferuje sporządzanie umów wszelkiego rodzaju dostosowanych do potrzeb Zleceniodawcy, a wynikających z nakreślonego przez niego stanu faktycznego przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak największej ilości praw Klienta i eliminacji niekorzystnych mu zapisów.

 

Jesteśmy uczestnikiem Programu RZETELNA Firma Sprawdź naszą rzetelność na https://www.rzetelnafirma.pl/3FG80VZF


IkonkaObsługa informatyczna firm https://www.szymar.pl